ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Όταν η ποιότητα συναντά την παράδοση

Πιστοποιήσεις

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου η εταιρεία ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΛΑΧΟΣ, έχει σχεδιάσει, αναπτύξει και εφαρμόσει, σε όλα τα στάδια των παραγωγικών λειτουργιών της διαδικασιών, Σύστημα Ασφάλειας των Τροφίμων HACCP, βάση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 22000:2005.

Η βασική πολιτική ποιότητας, με γνώμονα την οποία προγραμματίζονται όλες οι ενέργειες της επιχείρησής, συνοψίζεται στα ακόλουθα:

  • Να επιτυγχάνει και να διατηρεί την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων της στο επίπεδο που υπόσχεται στους πελάτες, χρησιμοποιώντας πάντοτε άριστες πρώτες ύλες, σε συνδυασμό με την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία και τεχνογνωσία.
  • Να αποθηκεύει και να διακινεί τα προϊόντα της σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, με έμφαση στις συνθήκες συντήρησης και ασφάλειας αυτών.
  • Να ενημερώνει τους πελάτες της και να προγραμματίζει τις εκάστοτε βελτιώσεις σε θέματα ποιότητας με βάση την ανάδραση των πληροφοριών που επιστρέφουν από αυτούς.
  • Να εξασφαλίζει συνεχή και διεξοδική επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού της, ώστε να αποκτήσει συνείδηση ποιότητας και εξειδίκευση στις εργασίες του.
  • Να καταβάλει συνεχή προσπάθεια για περιορισμό μη συμμορφούμενων προϊόντων.
  • Να ανασκοπείται ως προς την συνεχή καταλληλόλητα της και να υποστηρίζεται από μετρήσιμους στόχους.
  • Να διαθέτει τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που εγγυώνται την υποστήριξη των διαδικασιών που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων και την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης της Ποιότητας.
Πιστοποίηση ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΛΑΧΟΣ

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά παρακάτω:
Πιστοποίηση DQS
CERTIFICATE DQS - english
ΙQNET-CERTIFICATE - english